Άγιος Βενέδικτος

Κατηγορία: Εργασίες

??σιος Βενέδικτος ? ?κ Νουρσίας

Ημερομηνία Εορτής :   14 Μαρτίου

? ?σιος Βενέδικτος γεννήθηκε τ? ?τος 480 μ.Χ. στ?ν ?παρχία Νουρσίας τ?ς Ο?μβρίας. Ο? γονε?ς του τ?ν ?στειλαν ν? σπουδάσει στ? Ρώμη, ?λλ? ? χλιδ? τ?ς πρωτεύουσας ε?χε ?ς ?ποτέλεσμα ν? φουντώσει στ?ν ψυχή του ? ?πιθυμία το? μοναχικο? βίου. ?ταν ?χασε το?ς γονε?ς του, ? τροφός του ?νέλαβε τ?ν κηδεμονία ?κείνου κα? τ?ς ?δελφ?ς του ?γίας Σχολαστικ?ς. Σ? ?λικία ε?κοσι ?τ?ν ?γκατέλειψε τ?ν ο?κογένειά του κα? ?φιερώθηκε στ?ν Θεό.


?ρχικ? ?σκήτεψε στ? ?φίλε, βορειοανατολικ? τ?ς Ρώμης κα? κατόπιν σ? δυσπρόσιτο σπήλαιο το? Σουμπιάκο. ?κε? ?ζησε τρία χρόνια α?στηρ?ς ?σκήσεως κα? μελέτης. Στ?ν συνέχεια κλήθηκε ?γούμενος τ?ς γειτονικ?ς μον?ς το? Βικοβάρο, ?λλ? ο? μοναχο? γρήγορα ?ντέδρασαν λόγω τ?ς α?στηρ?ς ?σκήσεως, στ?ν ?ποία ?πέβαλε α?το?ς ? νέος ?γούμενος κα? ζήτησαν ν? τ?ν δηλητηριάσουν. ? ?σιος, ?φο? γλύτωσε μ? θαυματουργικ? τρόπο, ?πέστρεψε στ? ?ρημητήριό του στ? Σουμπιάκο, ?που ?δρυσε ?πάνω στο?ς βράχους δώδεκα κοινόβια, τ? καθένα μ? δώδεκα μοναχούς, ?κ τ?ν ?ποίων προΐστατο ?νας ?ς ?γούμενος. Ο? μαθητ?ς γύρω του ?ρχισαν ν? πληθαίνουν κα? μεταξ? α?τ?ν συγκαταλέγονταν κα? νέοι ε?γεν?ν ο?κογενει?ν.


?μως, μετ? ?π? λίγο, λόγ? ραδιουργι?ν ?ν?ς κληρικο? μ? τ? ?νομα Φλωρέντιος, ?ναγκάσθηκε κατ? τ? ?τος 529 μ.Χ., ν? ?γκαταλείψει τ? προσφιλ?ς ?ρημητήριό του κα? ν? ?λθει στ? ?ρος Κασσίνο τ?ς Καμπανίας, κοντ? στ?ν Καπούη. ?κε? ? ?σιος ?δρυσε δυ? ναΐσκους, πο? ?φιέρωσε στ?ν ?γιο ?ωάννη τ?ν Πρόδρομο κα? τ?ν ?γιο Μαρτίνο κα? τ?ν περιώνυμη μον? το? ?ρους Κασσίνο, ?που ?γραψε κα? τ?ν περίφημο Κανόνα του.


Μ? τ? Χάρη το? Θεο?, ? ?σιος ?πέκτησε τ? χάρισμα τ?ς διορατικότητας. Δίδασκε πάντοτε στο?ς μαθητές του μ? τ? ζύμη τ?ς Θείας Δικαιοσύνης κα? κατέβαλε κάθε προσπάθεια γι? τ?ν πνευματική τους προκοπή. Το?ς ?λεγε ν? ?λπίζουν στ?ν Θεό, ??ν βλέπουν καλ? ν? μ?ν τ? ?ποδίδουν στ?ν ?αυτ? το?ς ?λλ? στ?ν Κύριο, ν? φοβο?νται τ?ν ?μέρα τ?ς κρίσεως κα? ν? ?πιθυμο?ν μ? ?λη τους τ?ν καρδι? τ?ν α?ώνια ζωή. ?πίσης διαλαλο?σε ?τι ? ?π? γ?ς βίος το? ?νθρώπου ε?ναι κλίμακα πο? ?νυψώνεται στ?ν ο?ρανό, ??ν ? καρδι? ε?ναι ταπεινή. ?νεβαίνουμε τ?ν πρώτη βαθμίδα τ?ς ταπεινοφροσύνης, ??ν ?νθυμούμαστε ?διαλείπτως τ?ν Θεό. ? δεύτερη βαθμίδα τ?ς ταπεινοφροσύνης ε?ναι ν? μ?ν ?κανοποιο?με τ?ς ?πιθυμίες μας, ?λλ? ν? πράττουμε τ? ?ργα το? Κυρίου. ? τρίτη ε?ναι ? πλήρης ?πακοή. ? τέταρτη ε?ναι ? ?πομον? κα? ? προσκαρτερία. ? πέμπτη ?κφράζεται δι? τ?ς ταπειν?ς ?ξαγορεύσεως τ?ν λογισμ?ν. ? ?κτη ε?ναι ? α?τομεμψία καί, τέλος, ? ?βδόμη ε?ναι ? βαθι? α?σθηση τ?ς ?ναξιότητάς μας.


? ?σιος Βενέδικτος κοιμήθηκε μ? ε?ρήνη μεταξ? τ?ν ?τ?ν 543 ? 547 μ.Χ. Κατ? τ?ν βιογράφο του, ?ξι ?μέρες πρ?ν τ?ν θάνατό του παρήγγειλε ν? το? ?τοιμάσουν τ?ν τάφο, τ?ν δ? τελευταία ?μέρα ν? τ?ν μεταφέρουν στ? ναό, ?που, ?φο? μετέλαβε τ?ν ?χράντων Μυστηρίων κα? προσευχήθηκε, παρέδωσε τ? πνε?μα. Τ? ?ερ? λείψανο α?το?, ?νταφιάσθηκε στ? ναΐσκο το? Προδρόμου, ?κε? ?που ?λλοτε ?ψωνόταν τ? ?ερ? το? ?πόλλωνος. Κοντ? στ?ν ?σιο ?νταφιάσθηκε κα? ? ?δελφή του Σχολαστική.
? βίος το? ?σίου Βενεδίκτου γράφτηκε στ? λατινικ? γλ?σσα ?π? τ?ν ?γιο Γρηγόριο τ?ν Διάλογο κα? μεταφράστηκε στ?ν ?λληνικ? ?π? τ?ν Πάπα Ρώμης Ζαχαρία (741 ? 752 μ.Χ.), ? ?πο?ος ?ταν ?λληνας ?π? τ?ν Καλαβρία.

?πολυτίκιον. ?χος α?. Τ?ς ?ρήμου πολίτης.

Τ?ν φερώνυμον κλ?σιν ?ληθεύουσαν ?δειξας, το?ς ?σκητικο?ς σου ?γ?σι, θεοφόρε Βενέδικτε? υ??ς γ?ρ ε?λογίας τεθηλώς, ?ρχέτυπον ?γένου κα? κανών, το?ς ?κ πόθου μιμουμένοις τ?ν σ?ν ζωήν, κα? ?μοφώνως κράζουσι? δόξα τ? δεδωκότι σοι ?σχύν, δόξα τ? σ? στεφανώσαντι, δόξα τ? ?νεργο?ντι δι? σο?, π?σιν ?άματα.

Κοντάκιον. ?χος πλ. δ?. Τ? ?περμάχ?.


?νατολ?ς τ?ς νοητ?ς φωστ?ρ γενόμενος
Τ?ν ?ν τ? Δύσει Μοναστ?ν ?φθης διδάσκαλος
Δι? βίου τε κα? λόγου τούτους παιδεύων.
?λλ? ?δρ?σι τ?ν λαμπρ?ν κατορθωμάτων σου
Τ?ν παθ?ν ?μ?ν τ?ν ?ύπον ?ποκάθαρον
Τ?ν βοώντων σοι, χαίροις Πάτερ Βενέδικτε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τ?ν ?σίων ? καλλονή, κα? τ?ν ?ν τ? Δύσει Μοναζόντων ? χαρακτήρ? χαίροις θεοδρόμου, ζω?ς ? ?ποφήτης, Βενέδικτε τρισμάκαρ, ?ξιοθαύμαστε.

 

Κείμενα από :  http://www.synaxarion.gr

Επιμέλεια και διαμόρφωση τρέχουσας μορφής:   Χλούζας Στέλιος  (Μαθητής Γ' Λυκείου)

 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ20