Κανονισμός ΓΕΕΛ Νεάπολης

Κατηγορία: Πληροφορίες

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου Νεάπολης

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση … Η … εκπαίδευση είναι υποχρεωτική … Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη … δραστηριοτήτων … για τη διατήρηση της ειρήνης. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους. (Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 10/12/1948, άρθρο 26).

IΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεάπολης ιδρύθηκε αρχικά ως Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεαπόλεως το 1993 με το υπ' αριθμ. 358/13-9-1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 153, τ.Α.). Λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1994 - 1995, σαν τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο και  κατά τα έτη  1994-2002 φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου.

Οι απόφοιτοι του τριτάξιου Εκκλησιαστικού Λυκείου, αλλά και απόφοιτοι  διαφόρων άλλων τύπων Λυκείων της χώρας μας  εγγράφονταν στην Δ' τάξη. Μετά την περάτωση των σπουδών στην Δ΄ τάξη είχαν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, ή να χειροτονηθούν Ιερείς κατατασσόμενοι στη Β΄ μισθολογική κατηγορία. Με το Ν. 3234/2006, καταργήθηκε η Δ΄ τάξη και τη θέση της πήρε το Εκκλησιαστικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Ε.Ι.Ε.Κ.),   τμήμα: «Εκκλησιαστική  και Πολιτιστική Κατάρτιση».

Στόχος του Εκκλησιαστικού Λυκείου ήταν η παροχή υψηλού επιπέδου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και η προετοιμασία των νέων που διαθέτουν ιερατική κλίση, για τη στελέχωση της Εκκλησίας με ικανούς και άξιους κληρικούς. Στην πορεία του υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό τους βασικούς του στόχους, με τη χειροτονία πολλών σπουδαστών και την εισαγωγή σε Πανεπιστημιακές και Τεχνολογικές Σχολές μιας πλειάδας μαθητών του.

Από το Σχολικό έτος 2007-2008 παράλληλα με το Εκκλησιαστικό Λύκειο λειτουργεί και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Νεαπόλεως, το οποίο ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 1482Τ. β/16-8-2007 ΦΕΚ.

Κατά τα έτη 2002-2011 το σχολείο στεγάστηκε στο ανακαινισμένο κτήριο του Καραμάνογλου, στην οδό Μεσοχωρίου 20 στους Αμπελοκήπους.

Σήμερα το σχολείο στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Νικολάου Καπάτου 6 στην Ξηροκρήνη, όπισθεν του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου.

Το  Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεαπόλεως  είναι ένα δημόσιο σχολείο, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Eίναι ισότιμο στη χορήγηση τίτλων σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου –  Απολυτήριο Λυκείου – Βεβαίωση Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση) με τα υπόλοιπα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια και λειτουργεί όλες τις κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς σπουδών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία του ΥΠΠΕΘ.

Βασικός σκοπός της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους. Ειδικότερος στόχος του σχολείου είναι αυτός της υψηλής στάθμης εκ­παίδευσης, μιας εκπαίδευσης που θα ενισχύει την κριτική σκέψη, θα διαχέει αξίες και θα ενσωματώνει σε όλες τις εκφάνσεις της το μήνυμα της αγάπης, την πεμπτουσία της Χριστιανικής Αγωγής.

 

Άρθρο 1ο

Βασικές Aρχές και Στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού

 • Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα η οποία παρουσιάζει όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Ο ρόλος του σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους/ τις  νέες  ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία που θα τουςυποδεχτεί. Για το σκοπό αυτό πρέπει η σχολική ζωή να στοχεύ­ει στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των παιδιώνσύμφωνα με τις αξίες μιας ευνομούμενης δημοκρατικής κοινωνίας.
 • Ο παρών «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας» είναι σύμφωνος με τις εκπαιδευτικές αρχές και τις αξίες της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει για όλα τα μέλη της Σχολικής κοινότητας όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτή­των και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 • Η εφαρμογή των παραπάνω βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τη συλλογική συνείδηση και τη συναίνεση - συμμετοχή στη διαμόρφωση των συνθηκών της σχολικής ζωής, χωρίς όμως να τίθενται εμπόδια στην ελεύ­θερη έκφραση και τη διαφορετική άποψη.
 • Ο παρών κανονισμός αποτυπώνει τιςαπαιτήσεις της εξελισσόμενης κοινωνίας μας. Δεν θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ωςαυτοσκοπό, αλλά την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και για το λόγο αυτό δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή και στην επιβολή ποινών.
 • Με κατανοητές και εφαρμόσιμες διατάξεις, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή/ μαθήτριας, προάγει τη συλλογική λειτουργία, παράλληλα με την έννοια της ατομικής ευθύνης, διαμορφώνοντας ένα «αποτελεσματικό» σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον και προσδίδοντας δημοκρατικό περιε­χόμενο στη σχολική ζωή.

 

Άρθρο 2ο

Εγγραφή Μαθητών/Μαθητριών στην Α' Γυμνασίου και  Α΄ Λυκείου-δικαιολογητικά

 • Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή γυμνασίου αντίστοιχα
 • Αίτηση του κηδεμόνα
 • Βιογραφικό σημείωμα μαθητή
 • Συστατική επιστολή μητροπολίτη
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Δελτίο υγείας
 • Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι έχει διαβάσει τον παρόντα κανονισμό και αποδέχεται τους όρους του
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαγωγή του μαθητή στην προηγούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα να έχει χαρακτηριστεί ως κοσμιοτάτη

 

Άρθρο 3ο

Εγγραφή Μαθητών/Μαθητριών στη Β' και Γ' τάξη του Γυμνασίου και του Λυκείου

 • Το σχολείο δέχεται αιτήσεις εγγραφής για την Β' και Γ' τάξη του Γυμνασίου και του Λυκείου.
 • Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής μαθητών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου ορίζεται εκ του νόμου η 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Ωστόσο το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί μετεγγραφή μαθητού πέραν της 30ης Οκτωβρίου, όταν δεν έχει τη δυνατότητα αναπλήρωσης των υποχρεωτικών μαθημάτων ειδικότητας για τα εκκλησιαστικά σχολεία. Σημειωτέον ότι η αναπλήρωση των μαθημάτων αυτών γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 • Για εξαιρετική περίπτωση μαθητού αποφασίζει ο σύλλογος των διδασκόντων σε έκτακτη συνεδρίασή του.
 • Τα δικαιολογητικά για τη μετεγγραφή των μαθητών είναι τα ίδια με αυτά της εγγραφής (με εξαίρεση το απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου).

 

Άρθρο 4ο

Παρακολούθηση Μαθημάτων

 • Το πρόγραμμα είναι υψηλών απαιτήσεων και περιλαμβάνει επιπρόσθετα μα­θήματα, λόγω του χαρακτήρα του ως Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου.
 • Το ωράριο λειτουργίας είναι 08:10-14:00 καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στο σχολείο όλο το διάστημα του ωρολογίου και δεν επιτρέπεται η αποχώρηση τους παρά μόνο με σχετι­κή γραπτή άδεια του Διευθυντή (ή του αναπληρωτή του).
 • Όλοι οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές/τριες υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και στην Έπαρση ή υποστολή της Σημαίας , χωρίς να παραμένει κανείς εντός των αιθουσών εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας.
 • Η παρουσία απαιτείται επειδή α) αρχίζουμε πάντοτε την ημέρα μας με προσευχή, β) την ώρα αυτή ακούγονται σημαντικές ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γ) εκφράζει την αρχή της ομόθυμης συμμετοχής και συνεργασίας στην κοινή προσπάθεια να δρομολογηθεί η ημέρα οργανωμένα δ) είναι σύμφωνη με το πνεύμα της αλληλέγγυας παρέας και της Εύχαρης  διάθεσης.
 • Μαθητές/μαθήτριες που προσέρχονται με καθυστέρηση στο μάθημα παραπέμπονται από το διδάσκοντα στο Διευθυντή και αν κριθεί αδικαιολόγητη η αργοπορία τους επιβάλλονται κυρώσεις.
 • Η Διεύθυνση του Σχολείου παρακο­λουθεί τις πρωινές αργοπορίες, διατηρώντας το δικαίωμα να ενημερώνει τουςγονείς/κηδεμόνες και να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση εσκεμμένης επανάληψης.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν, σε περίπτωση ασθένειας των παι­διών τους να ενημερώνουν εγκαίρως το Σχολείο για την απουσία τους από τα μαθήματα.

 

Άρθρο 5ο

Απουσίες-Δικαιολόγηση Απουσιών-Χαρακτηρισμός Φοίτησης

 Γυμνάσιο

 • η φοίτηση ενός μαθητή/τριας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής.
 • Επαρκής είναι η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114 (50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες)
 • Ελλιπής είναι η φοίτηση όταν ο μαθητής/τρια κάνει από 115 έως 164 απουσίες (100 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες).
 • Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις ασθένειας, η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής αν και οι απουσίες είναι από 115 έως 164, εφόσον α) όλες οι απουσίες πάνω από τις 114 οφείλονται σε ασθένεια, β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15, γ) η διαγωγή του μαθητή/τριας είναι κοσμιοτάτη
 • Ανεπαρκής είναι η φοίτηση α) όταν ο μαθητής/τρια σημείωσε πάνω από 64 αδικαιολότητες απουσίες ή β) σε σύνολο πάνω από 114 ή γ) σε σύνολο πάνω από 164 σε περίπτωση που ήταν άρρωστος.
 • Μαθητής/τρια με επαρκή φοίτηση προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου. Μαθητής/τρια με ελλιπή φοίτηση παραπέμπεται για τον Σεπτέμβριο. Μαθητής/τρια με ανεπαρκή φοίτηση επαναλαμβάνει την τάξη.

 Λύκειο

 • Η φοίτηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής ή ανεπαρκής.
 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) το σύνολο των απουσιών του μαθητή/μαθήτριας δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) αδικαιολόγητες, ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους,

β) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι τέσσερις (124), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα (60) είναι δικαιολογημένες ή οφείλο­νται σε ασθένεια. Δηλαδή 60 αδικαιολόγητες + 64 δικαιολογημένες.

 • Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μα­θητών/τριών καθηγητής κάθε τμήματος ή τάξης, αφού ενημερώσει τον Διευθυντή , ότι ο μαθητής/τρια συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες  ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής ή επιδεικνύουν μη προσαρμόσιμη διαγωγή στο πνεύμα του Σχολείου, με εισήγηση του Διευθυντού και με τα 2/3 των μελών του Συλλόγου των καθηγητών διακόπτουν τη φοίτηση τους στο σχολείο και συνεχίζουν σε άλλα Δημόσια Σχολεία.
 • Η ευθύνη παρακολούθησης της φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας ανήκει εξ ολοκλήρου στους γονείς/κηδεμόνες τους.
 • Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι και δύο (2) ημερών εξαιτίας ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείω­μα του γονέα/κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο ή αποστέλλεται στο Σχολείο με Fax.
 • Ο γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή/μαθήτριας που απουσίασε για λόγους υγείας περισσότερο από δύο (2) ημέρες, πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος βεβαίωση ιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες μέχρι δέκα (10) ημερών συνολικά για όλο το έτος.
 • Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες:

 • όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή, σε ώρες του ημε­ρήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.
 • όταν ομαδική απουσία των μαθητών/μαθητριών από το Σχολείο, για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί διακοπή του μαθήματος.
 • όταν γίνονται την πρώτη και την τελευταία ώρα του ημερήσιου προγράμματος.

 

Άρθρο 6ο

Kαvόvες συμπεριφοράς και Διαγωγή Μαθητών/Μαθητριών

 

α. Βασικές Αρχές

 • Η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Καλλιέργεια ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και ενίσχυση της ελληνικής παράδοσης
 • Η ενίσχυση της υπευθυνότητας - αυτοπειθαρχίας των μαθητών/μαθητριών καθώς επίσης και ο σεβασμός τους στους κανόνες της  σχολικής ζωής.

 

 β. Γενικοί κανόνες

 • Οι μαθητές/μαθήτριες κατά την παραμονή τουςστο Σχολείο οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό του Σχολείου, να υπακούουν τους καθηγητές, να συνεννοού­νται μαζί τους, σύμφωνα με κανόνες της κοσμιότητας, και γενικότερα να σέβονται τους νόμους της  Πολιτείας.
 • Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των κανό­νων αυτών ισχύει και κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών, εκπαιδευτικών εκ­δρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικά, σε κάθε περίπτωση που οι μαθητές/τριες λειτουργούν με αυτή τους την ιδιότητα. Οι όποιες παραβάσεις συνυπολογίζονται στον χαρακτηρισμό της διαγωγής τους.
 • Για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινές που ξεκινούν από την επίπληξη και κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος ως την πολυήμε­ρη αποβολή και την αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος.
 • Ο οριστικός χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών γίνεται στο τέλος του σχολικού έτους σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εκτός αν κάποιος μαθητής/μαθήτρια μετεγγραφεί κατά τη διάρκεια του ή υποπέσει σε πα­ράπτωμα που θα απασχολήσει σοβαρά τον Σύλλογο των καθηγητών. Σε αυτή την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να προταθεί από τον Σύλλογο η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
 • Η διαγωγή των μαθητών/μαθητριών εξετάζεται και στη συνεδρίαση λήξης του κάθε τριμήνου, με βάση τις αναφορές που καταθέ­τουν οι διδάσκοντες στο γραφείο του Διευθυντή, αλλά και κάθε άλλο τεκμηριω­μένο στοιχείο που τυχόν εμπίπτει στην αντίληψη τους.

 

γ. Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα

Το σχολείο θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών/μαθη­τριών ως σοβαρές παραβιάσεις του εσωτερικού κανονισμού και τα αντιμετω­πίζει με τη δέουσα σοβαρότητα:

 • Κατοχή στο σχολείο οιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας.
 • Καταστροφή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του Σχολείου, με οποιοδήποτε μέσο.
 • Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή/μαθήτριας.
 • Κάθε εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τη διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον χώρο του Σχολείου.
 • Άσκηση ατομικής ή "οργανωμένης" βίαιης συμπεριφοράς (σωματική, ψυχο­λογική, ρατσιστική κλπ).

 

Ποινές

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές/τριες που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μη επαναληφθούν στο μέλλον και για να διατηρηθεί φυσικά το οικείο-οικογενειακό κλίμα του Σχολείου.
 2. Το ύψος της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπ’ όψη και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του μαθητή/τριας στο σχολείο και στην σχολική ζωή.
 3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρες

ΣΤ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η Παρατήρηση είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων, δεν καταχωρίζεται στα βιβλία του σχολείου και αποσκοπεί στην προειδοποίηση του μαθητή.

Η Επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων και στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή/τριας.

Οι κυρώσεις Α, Β, Γ επιβάλλονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Οι κυρώσεις Α, Β, Γ, Δ επιβάλλονται από τον Δ/ντή ή τον Υποδ/ντή

Η κύρωση Ε επιβάλλονται από το συμβούλιο του τμήματος ( Δ/ντής και διδάσκοντες )

Από την ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων όλες οι κυρώσεις.

 1. Οι αποβολές λαμβάνονται υπ’ όψη στο τέλος του σχολικού έτους για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής.

Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται κοσμιωτάτη όταν τηρούν απολύτως το σχολικό κανονισμό, κοσμία όταν τον τηρούν όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις και επίμεμπτη όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών αποτελεί στοιχείο για χρήση αποκλειστικά σχολική, αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους και μετά την οριστική έξοδο του μαθητή/τριας από το σχολείο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τροποποιηθεί.

 

Άρθρο 7ο

Απουσιολόγοι

 • Ως απουσιολόγο σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, ο μαθητής/τρια που συγκέντρωσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
 • Ο απουσιολόγος της α γυμνασίου ορίζεται αρχικά με κλήρωση και μετά το πρώτο τρίμηνο το απουσιολόγιο παίρνει ο έχων τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο α΄ τρίμηνο.
 • Κατά την έναρξη κάθε διδακτική ώρας ο απουσιολόγοςπροχωρεί σε καταμέ­τρηση των μαθητών/τριών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέ­χεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.
 • Όταν κάποιος μαθητής/τρια είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, ο απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων.
 • Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελ­τίο απουσιών στη Γραμματεία.
 • Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άρι­στη κατάσταση.
 • Σε περίπτωση που χαθεί το απουσιολόγιο υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος και ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Άρθρο 8ο

 

α. Συμπεριφορά στην τάξη

 • Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι καθισμένοι στα θρανία τους με τη διάταξη που έχει ορίσει ο υπεύθυνος καθηγητής ή ο διδάσκων.
 • Για να μετακινηθούν οι μαθητές/τριες μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από το διδάσκοντα.
 • Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενι­κά της αίθουσας.
 • Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανένας πριν δώσει την άδεια ο διδάσκων.
 • Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, οποιαδήποτε ώρα, είναι απα­ραίτητη η έγκριση του Διευθυντή για την είσοδο στην τάξη.
 • Όταν θέλουν να επισκεφτούν τον ιατρό, οι μαθητές/τριες ζητούν άδεια από το δι­δάσκοντα και τον διευθυντή και με την επιστροφή προσκομίζουν το σχετικό σημείωμα που ση­μειώνεται η διάρκεια παραμονής στο ιατρείο.
 • Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει υπέρβαση του μέτρου και της ευπρέπειας.
 • Για να μιλήσει κάποιος στην τάξη ζητά ευπρεπώς και ευγενώς την άδεια και περιμένει να του δοθεί ο λόγος,
 • Ο διάλογος είναι βα­σικό λειτουργικό στοιχείο της μάθησης και η κατάκτηση του με γόνιμο και δη­μιουργικό τρόπο είναι υποχρέωση και ευθύνη του διδάσκοντος.
 • Η οχλοβοή και η αταξία είναι ανασταλτικοί παράγοντες της διδασκαλίας του μαθήματος και αποκαλύπτουν έλλειμμα ενδιαφέροντος αλλά και σεβασμού.
 • Η αυθάδεια και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται με αγένεια θεωρούνται κακή συμπεριφορά και υπόκεινται σε κυρώσεις.

 

β. Συμπεριφορά προς τους Συμμαθητές/Συμμαθήτριες

 • Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την προσωπικότητα των άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια με κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.
 • Η χωρίς άδεια χρήση προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών/συμμα­θητριών τους ή η φθορά τους, είναι σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.
 • Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών/συμμαθητριών είναι απαράδεκτες πράξεις, που επισύρουν κυρώσεις και επη­ρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτηρισμό της διαγωγής.
 • Το ίδιο απαράδε­κτη πράξη θεωρείται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή/συμμαθήτριας από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση του. Τέτοια συμπεριφορά είναι εντελώς ξένη από το ύφος και ήθος της συλλογικότητας και των αρμονικών - φίλιων σχέσεων που θέλει να εμφυσήσει το Σχολείο μας.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς προς τους συμμαθητές/τριες τους και να διαχέεται ή αγάπη και το πνεύμα αλληλεγγύης πέραν των σχολικών ωρών, όπως επίσης και εκτός των χώρων του Σχολείου.

 

γ. Συμπεριφορά στους Χώρους των Διδακτηρίων

 • Όταν οι μαθητές/μαθήτριες κυκλοφορούν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας κατά τις ώρες των μαθημάτων δεν θορυβούν.
 • 0ι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, γήπεδα) χρησιμοποιού­νται από όλους. Γι’ αυτό είναι ευθύνη όλων να διατηρούνται ευπρεπείς και καθαροί.
 • Η βιβλιοθήκη είναι αποκλειστικά χώρος εργασίας. Πρέπει να υπάρχει σε­βασμός στο χώρο και να τηρούνται οι οδηγίες του υπευθύνου της.
 • Στα εργαστήρια και τους χώρους άθλησης τηρούνται αυστηρά οι κανόνες που έχουν θέσει οι υπεύθυνοι, αντίστοιχα.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στο γραφείο των καθηγητών χωρίς σοβαρό λόγο. Παράβαση του κανόνα αυτού επισύρει κυρώσεις.

 

δ. Αποχώρηση από το Σχολείο κατόπιν αδείας

 • Στους μαθητές/τριες, που έχουν εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, δίδεται γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του Σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους γονείς τους.
 • Δεν δίνεται, ωστόσο, για κανένα λόγο άδεια αποχώρησης μαθητή/μαθήτριας από το Σχολείο σε εκδηλώσεις που αποτελούν θεσμούς του ( Εορτές , Εθνικές εορτές, επετείους, επισκέψεις επωνύμων προσώπων κ.λ.π.)
 • Όταν ο μαθητής/μαθήτρια τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, δύναται να παραμένει στο Σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του ­απασχολούμενος. Δεν δύναται όμως να αποχωρήσει από τον περιβάλλοντα Σχολικό χώρο αν δεν ενημερωθούν οι γονείς ή ο κηδεμόνας, όπως προβλέπουν εξάλλου οι κείμενες διατάξεις.

 

ε.Τα σχολικά βιβλία

Τα σχολικά βιβλία είναι πνευματικά δημιουργήματα των συγγραφέων τους, ανήκουν στην Πολιτεία και παρέχονται δωρεάν για χρήση στους μαθητές/μαθήτριες. Η κακή χρήση και η αδυναμία επαναχρησιμοποίησής τους αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά και ελέγχεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Η παράβαση των παραπάνω ελέγχεται πειθαρχικά. Το σχολείο μοιράζει τα σχολικά εγχειρίδια στην αρχή του σχολικού έτους. Σε περίπτωση απώλειας σχολικού εγχειριδίου κατά τη διάρκεια της χρονιάς η ευθύνη αντικατάστασής του ανήκει αποκλειστικά στον μαθητή/τριας.

 

στ.Αντιγραφή-Λογοκλοπή

Η συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών στη διάρκεια γραπτή εξέτασης και η αντι­γραφή από οποιοδήποτε βοήθημα, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά. Εξίσου σοβαρό παράπτωμα αποτελεί και η λογοκλο­πή, ή χρήση έργου ή μέρους έργου κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρεται η πηγή πληροφοριών.

 

Άρθρο 9ο

 

α. Χρήση Κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών»

 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
 • Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής/τρια έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.
 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές/μαθήτριες να φέρουν στο Σχολείο εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που δεν συνάδουν με την ιδιότητά τους, όπως επίσης δεν επιτρέπεται κάθε είδους φωτογράφηση, βι­ντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του Σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.
 • Η παράβαση των παραπάνω ελέγχεται πειθαρχικά και αποδίδονται κυρώσεις.
 • Στην ιστοσελίδα του Σχολείου αναρτώνται δραστηριότητες των μαθητών καθώς και φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις του σχολείου. Σε κάποιες περιπτώσεις, για την προβολή μιας δραστηριότητας απαιτείται η χρήση φωτογραφιών, στις οποίες μπορεί να εμφανίζονται μαθητές. Το Σχολείο, ακολουθώντας τις υποδείξεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου φροντίζει ώστε οι φωτογραφίες να μην συνδυάζονται με προσωπικά δεδομένα των μαθητών (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ.), σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης αποφεύγονται φωτογραφίες με κοντινά πλάνα μαθητών, μεμονωμένους μαθητές, ή φωτογραφίες που δεν αποσκοπούν στην προβολή των δραστηριοτήτων.  Σε περίπτωση που οι κηδεμόνες/γονείς διαφωνούν με την ανάρτηση τέτοιου είδους φωτογραφικού υλικού, θα πρέπει να προμηθεύονται σχετική υπεύθυνη δήλωση από το σχολείο, όπου θα δηλώνουν τη μη συναίνεσή τους , για να ενημερώνεται σχετικά και ο σύλλογος διδασκόντων.
 • Σε περίπτωση απώλειας κινητού τηλεφώνου το σχολείοΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ
 • Το Σχολείο έχει ως αρχή να μην επεμβαίνει στην προσωπική ζωή των μαθητών/τριών του. Το ειλικρινές όμως ενδιαφέρον και η αγάπη προς αυτούς, συμβουλεύει να μην εκτίθενται με φωτογραφικό υλικό σε διάφορα sites και blogs (πχ. facebook) διότι το «Κακόν» , «χωρίς περίσκεψιν, λύπην και  αιδώ» ,  ελλοχεύει παντού.

 

β. Περιβολή-Εμφάνιση

 • Οι μαθητές/ριες πρέπει να διακρίνονται για την «καλή», κόσμια και ευπρεπή τους εμφάνιση, ανάλογη του χώρου στον οποίο βρίσκονται και της ενασχόλησής τους. Ευπρεπής εμφάνιση μπορεί να θεωρηθεί ό,τι είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής, ταιριάζει με την ηλικία και την μαθητική ιδιότητα και είναι σύμφωνο με το πνεύμα ενός εκκλησιαστικού σχολείου.
 • Τα στοιχεία δε, αυτής της περιβολής είναι η καθαριότητα, η απλότητα, το ανεπιτήδευτο και η σοβαρότητα.
 • Η εξωτερική εμφάνιση της ενδυμασίας και του καλλωπισμού να αποκαλύπτει την εσωτερική πνευματική ποιότητα και το «ηθικό κάλλος».
 • Σε περιπτώσεις ακροτήτων (σκουλαρίκι για τα αγόρια, τατουάζ, προκλητική περιβολή ή κόμμωση ή μακιγιάζ ή ο,τιδήποτε άλλο εξεζητημένο), παρεμβαίνει ο επιτετραμμένος καθηγητής και ο Διευθυντής.
 • Αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα η ευθύνη μεταφέρεται στην Ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων με προειδοποιητική αποβολή και ενημέρωση γονέων. Ύστερα η αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος ως μη προσαρμόσιμος στο πνεύμα αγωγής του Σχολείου.
 • Επίσημη ενδυμασία του σχολείου θεωρείται α) για τα αγόρια μπλε ή μαύρο παντελόνι και άσπρο πουκάμισο, β) για τα κορίτσια: μπλε ή μαύρη φούστα στο ύψος του γονάτου και άσπρο πουκάμισο. Η επίσημη ενδυμασία φοριέται στις εορτές, τις επίσημες εμφανίσεις του σχολείου, στις παρελάσεις και όπου αλλού το σχολείο κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

 

γ. Το κάπνισμα στον χώρο του Σχολείου

 • Σε ότι αφορά το κάπνισμα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
 • Επομένως, άπαντες: Εκπαιδευτικοί, Μαθητές/τριες και Υπαλληλικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου. Η απαγόρευση αφορά και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
 • Σε ό,τι αφορά στους μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μη τήρηση των ανωτέρω, επισύρει τις κυρώσεις.
 • Εκτός βέβαια από την νομική και αισθητική διάσταση του θέματος, το Σχολείο μας προβάλλοντας την ισόρροπη ανάπτυξη σώματος και ψυχής κατά το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» , τονίζει την αξία της «ευρωστίας» όσο και της «ευβουλίας» γι’ αυτό θέλει να αποθαρρύνει επίμονα από την συνήθεια αυτή τους νέους μας ως την πλέον επικίνδυνη για την υγεία του. 
 • Απαγορεύεται επίσης αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδρομών. Η παρέκκλιση από τον κανόνα συνεπάγεται κυρώσεις. Ειδικότερα σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

 

Άρθρο 10ο

Επιλογή κατεύθυνσης

Οι μαθητές/τριες του Λυκείου επιλέγουν με τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν. Ταυτόχρονα επιλέγουν και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η επιλογή γίνεται με υποβολή αίτησης σε έντυπο που χορηγείται από το σχολείο. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους, προκειμένου το σχολείο να προγραμματίσει τις διδακτικές του ανάγκες. Αν κάποιος μαθητής/τρια διαπιστώσει κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων ότι έκανε λάθος στο μάθημα επιλογής ή την κατεύθυνση που επέλεξε, τότε μπορεί να τα αλλάξει με νέα δήλωσή του. Η ημερομηνία αλλαγής καθορίζεται κάθε φορά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 11ο

Κοινές Εκδηλώσεις -Παρελάσεις

 • Η παρουσία όλων των μαθητών/τριών στις καθιερωμένες Εορτές και Επίσημες Εκδηλώσεις του Σχολείου είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που προκύπτει εκτός του πενθημέρου Ωρολογίου Προγράμματος. 
 • Είναι δε καθιερωμένο να τελούνται για παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους –και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτικά για κάθε μαθητή/τρια – Θείες Λειτουργίες, Αγιασμοί, Παρακλήσεις, Χαιρετισμοί, Ευχέλαιο, ώστε να εμπεδώνουν οι μαθητές/τριές μας και με έμπρακτο τρόπο όσα μαθαίνουν γνωστικά για τα θεολογικά μαθήματα. (Λειτουργική –Τελετουργική, Βυζαντινή Μουσική, Τυπικό)
 • Επίσης όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές/τριες έχουν το τιμητικό καθήκον να συμμετέχουν στα τμήματα των παρελάσεων εκπροσωπώντας το Σχολείο κατά τις εθνικές επετείους. Ο/Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και πρέπει να έχουν εξ’ αρχής ως δεδομένο, ότι θα εκπροσωπήσουν το Σχολείο , εκτός και αν προκύψει για κάποιον ανυπέρβλητος λόγος οπότε θα αντικατασταθεί από αναπληρωτή/τρια. Άρνηση συμμετοχής των μαθητών/τριών στις παρελάσεις επισύρει κυρώσεις.
 • Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην παρέλαση του Δήμου Νεάπολης Συκεών σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εκδιδόμενες σχετικές εγκύκλιοι και υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των υπευθύνων καθηγητών φυσικής αγωγής του σχολείου.

 

Άρθρο 12ο

Φυσική Αγωγή

 • Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει υποχρεω­τικά να είναι κάτοχοι του "Ατομικού Δελτίου Υγείας" (κατατεθειμένο στο σχολείο) και φυσικά να φορούν την αθλητική τους φόρμα.
 • Στους μαθητές/τριες που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς φόρμες δεν επιτρέπεται να κάνουν γυμναστική, παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία, ενώ εάν εξακολουθούν να μη πειθαρχούν στο να είναι ενδεδυμένοι με την κατάλληλη αθλητική περιβολή θα ελέγχονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο πειθαρχικά.
 • Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε Αθλητικούς Αγώνες ( Σχολικούς ή ευρύτερους) με την συνοδεία του καθηγητού Φυσικής Αγωγής και φυσικά με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι Εγκύκλιοι ή η νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται μόνο από τον υπεύθυνο Γυμναστή ή τον Διευθυντή και μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές/τριες που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθη­μα.
 • Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές/τριες μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους.
 • Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική ή νοσοκομειακή γνωμάτευση

 

Άρθρο 13ο

Εργαστήρια

 • Η οργάνωση και η λειτουργία των εργαστηρίων γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων καθηγητών ειδικότητος καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αυτά.
 • Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες για το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΥΣΕΦΕ) οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τους τη σχετική κείμενη νομοθεσία
 • οι υπεύθυνοι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΠΕΗΥ, οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τους τη σχετική κείμενη νομοθεσία.
 • Οι καθηγητές/τριες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια συμβουλεύονται τον αρμόδιο του εργαστηρίου και τηρούν τις εντολές του και τον κανονισμό του εργαστηρίου.

 

Άρθρο 14ο

Αισθητική Αγωγή - Ερευνητικές Εργασίες (projects) -Καινοτόμα Προγράμματα

Το Σχολείο εμφορούμενο από το σύγχρονο πνεύμα των παιδαγωγικών συστημάτων στοχεύει να αναγάγει την Αισθητική Αγωγή ως την ουσιαστικότερη δημιουργική κάλυψη του ελεύθερου χρόνου των μαθητών/τριών του.

Την προβάλλει ως το κυρίαρχο μέσο πνευματικής καλλιέργειας που αποκαλύπτει τις δεξιότητες, το τάλαντο και το ξεχωριστό ενδιαφέρον των παιδιών.

Ο σκοπός του Σχολείου μέσω της Αισθητικής Αγωγής είναι να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να οργανώσουν δημιουργικά και να εξωτερικεύσουν με πληρότητα τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα σε ποικίλες εκφραστικές μορφές και να αναπτύξουν προοδευτικά την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα όπως και σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη φύση και στη ζωή.

α. Ειδικότερα επιδιώκεται :

 • Να ανακαλύψουν και να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες.
 • Να δουν την τέχνη ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας αναπτύσσοντας την αισθητική τους άποψη.
 • Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και την φαντασία, καλλιεργώντας τις αισθήσεις και ενισχύοντας τις ευαισθησίες τους.
 • Να ασκήσουν την παρατηρητικότητα και τις αντιληπτικές τους ικανότητες.
 • Να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για τις Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.ά. εκδηλώσεις και γενικότερα για τα Πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.ά. δρώμενα.
 • Να Εξοικειωθούν με την καλλιτεχνική δημιουργία για κατάκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κ.λ.π.

β. Προς τον σκοπό αυτό στο σχολείο πραγματοποιούνται

 • Εργαστήρια θεάτρου, αγιογραφίας, λειτουργικής, ζωγραφικής, χορωδίας, παραδοσιακών χορών κ.ά.
 • Προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας κ.ά.

 

       Η παρακολούθηση σε αυτά είναι προαιρετική, γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τους, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κανονικού ωρολογίου προγράμματος.

 

 • Επιπλέον στο σχολείο λειτουργούν όμιλοι μαθητείας (αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών, φυσικής, χημείας, μαθηματικών, αρχαίων και νέων ελληνικών κ.ά). Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός ωρολογίου προγράμματος, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, ενώ το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τους, όταν κρίνεται απαραίτητο. Η παρακολούθηση στους ομίλους είναι προαιρετική.   
 • Το Σχολείο ενθαρρύνει ένθερμα τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε κάποιον από τους προσφερόμενους ομίλους και προγράμματα, επειδή πιστεύει ότι οι μαθητές/τριες μπορούν να αποκομίσουν οφέλη εξίσου σημαντικά με εκείνα που αποκτούν με την καθιερωμένη διδακτική διαδικασία. Παρακαλεί ωστόσο τους γονείς και τους μαθητές/τριες να επιδείξουν, αφού εγγραφούν, συνέπεια και σταθερότητα στην απόφασή τους διότι στη διαδρομή υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός και να διακοπεί η λειτουργία του ομίλου ή του προγράμματος.
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως μαθηματικών, φυσικής, χημείας, αστρονομίας, βιολογίας, αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ρητορικού λόγου, φιλοσοφικού δοκιμίου, πληροφορικής, ποίησης, λογοτεχνίας, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, στη βουλή των εφήβων, σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, σε ερευνητικές εργασίες. Η συμμετοχή γίνεται με τη συνεργασία του υπεύθυνου καθηγητή και την έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου. Επίσης οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην οργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών κ.ά. εκδηλώσεων.

 

Άρθρο 15ο

Κυλικείο

 • Επειδή στο σχολείο μας δεν λειτουργεί κυλικείο, η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως παρέχει στους μαθητές/τριες δωρεάν δεκατιανό. Υπεύθυνος για τη διανομή του συσσιτίου θα είναι ο πρόεδρος του τμήματος, ο οποίος θα παραλαμβάνει από το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου τόσες μερίδες φαγητού, όσοι και οι μαθητές/τριες του τμήματός του.
 • Οι μαθητές/τριες διατηρούν το δικαίωμα να μην παραλαμβάνουν το σισσίτιο εάν δεν τους αρέσει. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος του τμήματος επιστρέφει τις εναπομείνασες μερίδες, προκειμένου να διανεμηθούν σε άλλους μαθητές/τριες που θα ήθελαν να φάνε και άλλο.
 • Απαγορεύεται όμως ρητά, όταν οι μαθητές/τριες παίρνουν το φαγητό να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι, πετώντας το στους διαδρόμους, στην αυλή, στον δρόμο. Είναι άδικο άνθρωποι που στην εποχή μας στερούνται ή δυσκολεύονται στα <<πλέον αναγκαία>>, να φαίνονται μαθητές/τριές μας να πετούν με «ελαφρότητα» φαγητό. Μαθητής/τρια που συλλαμβάνεται να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο θα υφίσταται κυρώσεις.
 • Είναι προτιμότερο να μην παίρνει φαγητό.

 

Άρθρο 16ο

Βιβλιοθήκη

 • Το σχολείο έχει πολύχρονη εκπαιδευτική παράδοση και αυτή είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη μιας από τις πλουσιότερες μαθητικές βιβλιοθήκες (7500 βιβλία έως σήμερα), τα βιβλία της οποίας είναι ταξινομημένα κατά θεματικές κατηγορίες.  
 • Οι μαθητές/τριες μπορούν να δανείζονται βιβλία και να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον κανονισμό της.
 • Σε περίπτωση που γίνονται μαθήματα μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να καταστρέφουν τα βιβλία, ή να προξενούν άλλου είδους φθορές. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη βαραίνει τον διδάσκοντα καθηγητή (κατά την ώρα του μαθήματος) και τον πρόεδρο του τμήματος (εάν οι μαθητές/τριες παραμείνουν στον χώρο της βιβλιοθήκης στο διάλειμμα) στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις.

 

Άρθρο 17ο

Επίδοση-Βαθμολογία-Διακρίσεις

 • Η υψηλή επίδοση στα μαθήματα είναι βασικός στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Οι μαθητές/τριες οφείλουν να μελετούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.
 • Οι εξετάσεις, γραπτές και προφορικές, διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζει η εκπαιδευτική νομοθεσία.
 • Η βαθμολογία της επίδοσης γίνεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα και η προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση και η απόρ­ριψη μαθητή, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που κάθε φορά ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
 • Οι διακρίσεις στους μαθητές/μαθήτριες απονέμονται κατά τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους.
 • Το Σχολείο επιπλέον τιμά τους πρωτεύσαντες της Γ γυμνασίου και της Γ Λυκείου με την απονομή ειδικού χρηματικού βραβείου που δίνεται από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Το ύψος του βραβείου καθορίζεται από την Ιερά Μητρόπολη και μπορεί να είναι διαφορετικό από έτος σε έτος.
 • Το σχολείο τιμά κάθε χρόνο 10 άριστους μαθητές και 10 άριστες μαθήτριες (ανεξαρτήτως τάξεως) που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία με τη δωρεάν διαμονή τους στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

 

Άρθρο 18ο

Φροντίδα για το περιβάλλον 

 • Έχουμε ιερό χρέος όλοι μας και ευθύνη να νοιαζόμαστε την προστασία του περιβάλλοντος χώρου. Να φροντίζουμε ώστε το φυσικό περιβάλλον και οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι να είναι καθαροί και τακτοποιημένοι.
 • Το σχολείο απαιτεί από τους μαθητές/τριές του να συμβάλλουν με τη σειρά τους ώστε να αποτυπώνουν την αισθητική ομορφιά στους χώρους δραστηριότητάς τους : όπως για παράδειγμα στους προαύλειους χώρους, στο γυμναστήρια, στις αίθουσες διδασκαλίας, στους εσωτερικούς λοιπούς χώρους, στα εργαστήρια, κτλ. ώστε να είναι καθαροί ευπρεπείς και καλαίσθητοι, με αποτέλεσμα και η παραμονή των μαθητών/τριών στο σχολείο να είναι ευχάριστη, ψυχαγωγική, αποδοτική και δημιουργική.

Επομένως κανόνες για τους μαθητές/τριές μας είναι :

 • Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τους αύλειους χώρους και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων
 • Να μη γράφουν σε θρανία , έδρανα , καρέκλες και κουφώματα
 • Να μη φέρνουν στις αίθουσες, στο γυμναστήριο και στα εργαστήρια φαγητά ή αναψυκτικά
 • Να μη χαράσσουν , ή να μη μουντζουρώνουν τοιχώματα, πίνακες, τζάμια
 • Η πρόκληση ζημιών αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται. 
 • Ταυτόχρονα, όσοι προκαλούν ζημιές στη σχολική περιουσία έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό που καθορίζεται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Σχολείου για αποκατάσταση των ζημιών. 

Απεναντίας οι μαθητές/τριες οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε συνεννόηση με υπεύθυνο καθηγητή ή τον Διευθυντή για να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα, όπως προγράμματα ανακύκλωσης, δενδροφύτευσης , περιποίησης δένδρων και χώρων κτλ.

Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων και να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου

 

Άρθρο 19ο

Διευθυντής - Υποδιευθυντής του σχολείου

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας. Είναι ο διοικητικός και επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος του σχολείου. Για κάθε σοβαρό θέμα που θα προκύψει ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευση και τη Σχολική Εφορεία. Συγκεκριμένα:

 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα με στόχο την αριστεία.
 • Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες διοικητικού, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.
 • Συνεργάζεται με όλους τους παράγοντες της σχολικής ζωής.
 • Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές/τριες να ανα­λαμβάνουν πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελεύθε­ρων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ενεργών πολιτών.
 • Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του.
 • Καλεί τους γονείς των μαθητών/τριών για ενημέρωση.

Ο Υποδιευθυντής του σχολείου υποβοηθά τον Διευθυντή στο καθημερινό του έργο, αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες που ο Διευθυντής του εκ­χωρεί και τον αναπληρώνει σε όλες της λειτουργίες της σχολικής ζωής, όταν ο Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται.

 • Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Σχολείου ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 20ο

α. Εκπαιδευτικοί

 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν την αξιοπρέπεια και το κύρος που επιβάλλει η αποστολή τους.
 • Οφείλουν να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση επιλήψιμης συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών.
 • Οφείλουν να συνεργάζονται με το Διευθυντή και τους άλλους διδάσκοντες για την αναζήτηση των πλέον δόκιμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.
 • Οφείλουν να μην υποβαθμίζουν το ρόλο κάποιων μαθημάτων και να μην ευνοούν αντιπαραθέσεις μεταξύ των διδασκόντων.
 • Οφείλουν να είναι πρότυπα για τους μαθητές/τριες.
 • Η δίκαιη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και να βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:
  • στον τρόπο με τον οποίο απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, γενικά, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες.
  • στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές/τριες.
  • στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις δημιουργούμενες εντάσεις.
  • στο σεβασμό που εμπνέουν στου μαθητές/τριες.
 • Οφείλουν να προστατεύουν το σχολικό περιβάλλον και να προσπαθούν να ευαισθητοποιούν τους μαθητές/τριες σε θέματα που αφορούν στην καθα­ριότητα, την υγιεινή και την αισθητική των χώρων μέσα στους οποίους φοιτούν.
 • Οφείλουν να φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 • Οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια σε ό, τι σχετίζεται με προσωπικές πλη­ροφορίες.
 • Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθη­των/τριών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έρ­γο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα τους και να κατανοήσει τη συναι­σθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση.
 • Η ενημέρωση του σε θέματα υγείας κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρ­μόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του με τους μαθητές/τριές του.
 • Επομένως υποχρέωση των εκπαιδευτικών είναι να μελετούν τους ατομικούς φακέλους των μαθητών/τριών.

 

β) Εφημερίες Καθηγητών:

 • Από τη αρχή του σχολικού έτους ορίζο­νται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του προγράμματος εφημεριών αναρτάται στο γραφείο του Διευθυ­ντή και στο γραφείο των Εκπαιδευτικών.
 • Κατά την εφημερία δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών/τριών, τον έλεγχο καθα­ριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια τους.
 • Ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15 λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων)
 • Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα αν χρειαστεί ανάγκη τροποποιήσεων.
 • Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου.
 • Δικαίωμα απαλλαγής από τις εφημερίες έχουν μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί Εκπ/κός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.
 • Για τον ορισμό των εφημερευόντων καθηγητών λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών/τριών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών/τριών.
 • Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών/τριών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, οι μαθητές/τριες παραμένουν στους διαδρόμους των ορόφων.
 • Οι εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι.
 • Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.
 • Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές/τριες και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές/τριες, οπότε και κλειδώνει την αίθουσα διδασκαλίας.

 

Άρθρο 21ο

Σχολικές Εκδρομές

 • Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονά­δα με χαρακτήρα ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό.
 • Συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, την «απόδραση» από τη ρουτίνα του σχολείου και τη σύσφιξη των σχέσεων διδασκόντων και διδασκομένων, ενώ παράλληλα πολλαπλές πηγές πληροφόρησης ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία .
 • Οι σχολικές εκδρομές εγκρίνονται από το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμ­φωνα με τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική νομοθεσία.

Διακρίνονται σε:

 • Σχολικούς περιπάτους: Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά κατά έτος και δε γίνονται περισσότεροι από έναν (1) μέσα στον ίδιο μήνα.
 • Διδακτικές επισκέψεις: Είναι διάρκειας μίας ή περισσότερων σχολικών ωρών σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές: Πραγματοποιείται μια (1) ημερήσια εκδρομή, χωρίς διανυκτέρευση, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, με την απαραίτητη συμμετοχή τουλάχιστον των 3/4 του αριθμού των μαθητών/τριών της κάθε τάξης του σχο­λείου. Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης του Λυκείου, με την απαραίτητη συμμετοχή τουλάχιστον των 3/4 του αριθμού των μαθητών/τριών της τάξης. Η διάρκεια και ο χρόνος της εκδρο­μής καθορίζονται από τη σχετική Υ.Α. και την απόφαση του Συλλόγου Διδα­σκόντων του σχολείου.
 • Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτι­κές επισκέψεις με διανυκτέρευση, με χρήση δύο (2) εργασίμων ημερών και μίας (1) ή δύο (2) αργιών, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν μόνο οι μαθητές/τριες του προγράμματος.
 • Η δαπάνη των εκδρομών-επισκέψεων βαρύνει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών.
 • Οι μαθητές/τριες συνοδεύονται από τον προβλεπόμενο αριθμό καθηγη­τών, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από τους γονείς να ενεργούν για λογαριασμό τους.
 • Ο χώρος, ο χρόνος και τα μέσα μεταφοράς κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής-επίσκεψης θεωρούνται χώρος και χρόνος κανονικής (καθημερινής) λει­τουργίας του σχολείου και διέπονται από τους ίδιους νόμους, κανονισμούς αποφάσεις
 • Στην περίπτωση που απαιτείται χρήση μεταφορικού μέσου για την πραγ­ματοποίηση της εκδρομής, πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένη σύμφωνη υπεύθυνη δήλωση του γονέα του μαθητή/τριας.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει όποιον μαθητή/μαθήτρια κρίνει ότι θέτει σε δοκιμασία την επιτυχημένη έκβαση της εκδρομής-επίσκεψης.

 

Άρθρο 22ο

Ιατρείο

Για όσους μαθητές/τριες δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση από την οικογένεια, μπορούν να απευθύνονται στο κοινωνικό ιατρείο της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

 

Άρθρο 23ο

Οικοτροφείο

Το οικοτροφείο του σχολείου στεγάζεται στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλαιοκάστρου και μπορούν να διαμείνουν σε αυτό μόνο άρρενες. Το οικοτροφείο αποτελεί ξεχωριστή δομή από το σχολείο, έχει τη δική του διεύθυνση και η λειτουργία του διέπεται από κανονισμό.

 

Άρθρο 24ο

Συνεργασία με Γονείς/Κηδεμόνες

 • Η παιδαγωγική πολιτική του Σχολείου είναι προσανατολισμένη στην πεποίθηση ότι απαιτείται αγαστή συνεργασία με τον γονέα του παιδιού.
 • Η δημιουργική επαφή διαμορφώνει ιδανικό κλίμα για να λειτουργήσει ως παράγοντας εμπιστοσύνης και προσαρμογής του παιδιού στο Σχολικό περιβάλλον.
 • Αυτό θεωρείται βασική συμβολή για τη βελτίωση όχι μόνον της σχολικής γνωστικής επίδοσης του, αλλά επιπλέον κρίνεται ότι οι αρμονικές σχέσεις με το Σχολείο και με τους διδασκάλους, συμβάλλουν στην κοινωνική του συμπεριφορά και γενικότερα στην κοινωνικο- - συναισθηματική του ισόρροπη ανάπτυξη.
 • Επίσης η σε σωστή βάση επικοινωνία με τους γονείς και η επίγνωση φυσικά των διακριτών ρόλων, έχει συνδεθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς και με τη βελτίωση της αμφίδρομης συμπεριφοράς στο σπίτι μεταξύ γονέων και παιδιών αλλά και των παιδιών ύστερα με όλη την πυραμίδα του Σχολείου.
 • Στο πνεύμα αυτό είναι επιβεβλημένη η συχνή επίσκεψη του γονέα ή κηδεμόνα στο Σχολείο σε μέρες και ώρες που θα ορίζονται από το σχολείο και η εκδήλωση ενδιαφέροντος τόσο για τον τρόπο συμμετοχής και λειτουργίας του παιδιού στον εκπαιδευτικό χώρο του, όσο και για τα παιδαγωγικά και πολιτιστικά δρώμενα και γενικότερα για τις προγραμματισμένες Δράσεις του Σχολείου.
 • Απαγορεύεται στους γονείς να παρευρίσκονται στον χώρο του σχολείου στα διαλείμματα ή κατά τις ώρες διδασκαλίες, εκτός και εάν συντρέχει ειδικός λόγος και έχουν την άδεια του διευθυντή.
 • Ο γονέας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή/τρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση η τη συμπεριφορά του μαθητή/τριας στο σχολείο
 • Ο σύλλογος γονέων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

 

Άρθρο 25ο

Αποδοχή Κανονισμού

Ο  παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συν­θήκες της καθημερινής Σχολικής ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρε­χόμενη παιδεία. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών τns Σχολικής ζωής και η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους τηρούν.

Η εγγραφή στο σχολείο σημαίνει αποδοχή του. Ο γονέας/κηδεμόνας βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι τον παρέλαβε και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με το περιεχόμενο του.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης/συμπλήρωσής του και μαζί την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους συντελεστές της Σχολικής ζωής.

 

Για τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού συνεργάστηκαν ο σύλλογος των διδασκόντων, οι μαθητές (15μελές), ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, η σχολική εφορεία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις «βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων» του Υπουργείου Παιδείας.

 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ20